วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

 1. .ยุทธศาสตร์ภารกิจรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง
  -ภารกิจการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
  -ภารกิจการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ
 2. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ชุมชน
  – สร้างพลังแผ่นดินพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
  – ส่งเสริมบทบาท กต.ตร.
  – สร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
  – ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
  – จัดระเบียบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารอย่างมีระบบ
  – พัฒนาระบบสายตรวจเดินเท้าและเข้าถึงประชาชนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (Stop Walk and Talk)
  – จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะสมัยใหม่
  – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชน
  – พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
  – ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
  – สืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ตามนโนบายและคำสั่งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 3. ยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรมและกฎหมาย
  – พัฒนาบริหารและจัดการงานสอบสวนด้านเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่
  – พัฒนาคุณภาพงานสอบสวนให้สอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นธรรม
  – สร้างทีมงานสอบสวนอย่างมืออาชีพ
  – ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
 4. ยุทธศาสตร์การควบคุมจัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจร
  – พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของตำรวจจราจร
  – นำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมสั่งการและจัดการจราจร
  – การป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะ
  – ให้ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจราจร
  – ลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยในผู้ใช้รถใช้ถนน
  – จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา
  – ฝึกอบรมอาสาจราจร
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการที่ดี
  – ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
  – ให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงทันต่อสถานการณ์และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE)
  – พัฒนาระบบแจ้งเหตุและระบบจัดการเหตุ
  – สร้างจิตสำนึกในการบริการ (SERVICE MIND)
  – พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและวิธีการจัดการแก้ไข
  – บริหารด้วยความเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
  – พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชน อย่างมีคุณภาพ
  – พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรด้านสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
  – ปรับปรุงพัฒนา website ของหน่วยงานให้ทันสมัยและเอื้อประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ อย่างเต็มที่
  – มาตรการประหยัดและลดรายจ่ายทุกด้าน
  – จัดระเบียบสังคม

สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี

© 2023 BY Phromburipolicestation.com