06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1) รัฐธรรมนูญ 60

รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

2) ประมวลกฏหมาย

3) พ.ร.บ. โทษทางอาญา

4) ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี

© 2023 BY Phromburipolicestation.com